میکروفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی

رایگان

گزارش کارآموزی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

رایگان

تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری

رایگان

تصفیه و فرآورش گاز طبیعی با استفاده از مواد نانو ساختار

رایگان

بکارگیری غشا و فرآیند های غشایی

رایگان

بررسی مشکلات تولید نفت و گاز در جنوب ایران

رایگان

مقایسه فنی و اقتصادی روشهای جداسازی گاز

رایگان

مطالعه CFD ( گرم کننده های تابشی با سوخت گاز طبیعی )

رایگان

مدلسازی انتقال جرم در ستون های پاششی

رایگان

کاهش مصرف انرژی با استفاده از فرآیندهای اسمزی

رایگان

0