پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن


در حال بارگذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۴
44 بازدید
رایگان
خرید

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

 

دانلود رایگان پروژه

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: ۱۳۰

در قالب word قابل ویرایش

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که تعداد ۲۰۰ نفر هستند و برای تعیین حجم نمونه از این میان تعداد ۱۳۱ نفر با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شدند، شیوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی همچون آزمون ضریب هبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و گام به گام، آزمون فریدمن استفاده گردیده است که این آزمون ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شده اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت دانش و چهار بعد آن ( اجتماعی سازی، ترکیب، درونی سازی و برونی سازی دانش) با چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲٫ بیان مسئله
۱-۳٫ اهمیت موضوع تحقیق
۱-۴٫ نوآوری های تحقیق
۱-۵٫ اهداف تحقیق
۱-۶٫ فرضیات تحقیق
۱-۷٫ روش شناسی تحقیق
۱-۸٫ روش گردآوری اطلاعات
۱-۹٫ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
۱-۱۰٫  قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۱٫ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۲٫ تعریف واژگان
۱-۱۲-۱٫ تعاریف نظری
۱-۱۲-۲٫ تعاریف عملیاتی
۱-۱۳٫ فرایند تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱٫ گفتار اول: مدیریت دانش
۲-۱-۱٫ تعریف و ارتباط داده اطلاعات و دانش
۲-۱-۲٫ انواع دانش
۲-۱-۳٫ تاریخچه مدیریت دانش
۲-۱-۴٫ تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
۲-۱-۵٫ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
۲-۱-۶٫ روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
۲-۱-۷٫  تئوریهای مدیریت دانش
۲-۱-۷-۱٫ تئوری سرمایه انسانی
۲-۱-۷-۲٫  تئوری ویگ
۲-۱-۸٫  رویکردهای مدیریت دانش
۲-۱-۹٫  معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
۲-۱-۹-۱٫  مدل پایه ساختمان دانش
۲-۱-۹-۲٫  مدل فرآیند دانش
۲-۱-۹-۳٫  مدل مشارکتی در یاددهی‌ و یادگیری
۲-۱-۹-۴٫ مدل بینش: از اطلاعات به‌ بصیرت و دانایی
۲-۱-۹-۵٫  مدل دانش ضمنی
۲-۱-۹-۶٫  مدل حلزونی دانش
۲-۱-۹-۷٫  مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۱-۹-۸٫  مدل راه‌حل دانش
۲-۱-۹-۹٫ چرخه حیات مدیریت دانش
۲-۱-۱۰٫  اجزا و عناصر مدیریت دانش
۲-۱-۱۱٫  کاربردهای مدیریت دانش
۲-۱-۱۲٫  خلق، کسب و توسعه دانش
۲-۲٫ گفتار دوم: چابکی سازمانی
۲-۲-۱٫ تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۲-۲٫ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۲-۳٫  اهمیت چابکی :
۲-۲-۴٫  ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان :
۲-۲-۵٫ ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-۲-۶٫ محرک های چابکی :
۲-۲-۷٫  قابلیت های چابکی سازمانی:
۲-۲-۸٫  مزایای چابکی سازمانی :
۲-۲-۹٫ دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
۲-۳٫ گفتار سوم: پیشینه تحقیق
۲-۳-۱٫ تحقیقات داخلی مرتبط با متغیرهای تحقیق
۲-۳-۲٫ تحقیقات خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق
۱-۶٫ چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳-  ابزار جمع آوری داده ها
۳-۴- روایی و پایایی ابزار سنجش
۳-۴-۱- روایی
۳-۴-۲- پایایی
۳-۵-  جامعه و نمونه آماری
۳-۵-۱- جامعه آماری
۳-۵-۲-  حجم نمونه
۳-۶- روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات
۳-۶-۱)  نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
۳-۶-۲) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)
۳-۷٫ مدل مفهومی تحقیق
۳-۸- خلاصه فصل سوم :
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه ها
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
۵-۲٫ خلاصه یافته های پژوهش
۵-۲٫  بحث و نتیجه گیری
۵-۳٫ نتیجه گیری بر اساس هر فرضیه
۵-۴٫ پیشنهادها
۵-۴-۱٫ پیشنهادات برای محققین آتی
۵-۵٫ محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ

 

 

نوشته پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.