بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی


در حال بارگذاری
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
28 بازدید
رایگان
خرید

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی

دانلود رایگان پروژه

پایان نامه تاثیراتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی
در شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر)


چکیده:

از آن‌جا که تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر گذاشته، سازمان‌ها باید با استفاده از راهکارهای مناسب خود را به‌صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند تا قادر به بقای خود شوند. یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن می‌باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیرات اجرای اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی در شرکت متانیر می باشد . در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده و برای تایید روایی و پایایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و آلفای کرونباخ استفاده گردید، جامعه پژوهش، کلیه کارکنان دفتر مرکزی شرکت متانیر مستقر در شهر تهران می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه  تعداد ۸۱ نفر پرسنل آن به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست آمده نشان دادکه  اجرای اتوماسیون اداری به طور معناداری با چابکی سازمان رابطه مثبت دارد . همچنین اجرای اتواسیون اداری به طور معناداری  با مولفه های چابکی سازمانی (سرعت انجام کار ، انعطاف پذیری ، پاسخگویی و شایستگی) در ارتباط است و بدین صورت تمام فرضیه ها مورد تایید واقع شدند.


واژگان کلیدی: اتوماسیون اداری، چابکی سازمانی، شرکت متانیر

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۵- تبیین فرضیه های تحقیق
۱-۶-  متغیر های تحقیق
۱-۶-۲-  متغیر مستقل
۱-۶-۲-  متغیر وابسته
۱-۷ – تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات تحقیق
۱-۸- ساختار تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱- اتوماسیون اداری
۲-۱-۱-  مزایا و معایب اتوماسیون اداری
۲-۱-۱-۱- مزایای مستقیم
۲-۱-۱-۲- مزایای غیر مستقیم
۲ -۱-۱-۳- معایب سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱-۲ – ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری
۲-۱-۴- بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
۲-۱-۵- مجموعه نرم فزار های اتوماسیون
۲-۱-۶- دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست
۲-۱-۷-  سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری
۲-۱-۸- نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱ -۹ – جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱- ۱۰-  نکات برجسته درباره اتوماسیون   و بهسازی روشهای کار
۲-۱-۱۱- خودکارسازی
۲-۱-۱۲- ضرورت تفکر برای آینده
۲-۱-۱۳- بهبود کار و اتوماسیون
۲-۱-۱۴- اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی
۲-۱-۱۵- اتوماسیون فعالیتهای عمومی
۲-۲- چابکی
۲-۲-۱- مرور تاریخی چابکی
۲-۲-۲- تعریف و تشریح چابکی
۲-۲-۳- تولید چابک
۲-۲-۴- رویکردهای اصلی و مفاهیم اساسی در چابکی شرکت ها
۲-۲-۵- ابعاد چابکی
۲-۲-۶- انعطاف پذیری، انطباق پذیری و چابکی
۲-۲-۷- مدلهای چابکی
۲-۲-۸- طبقه بندی محرکهای چابکی
۲-۲-۱۰- تواناییهای چابکی
۲-۲-۱۱- فراهم کننده های چابکی
۲-۲-۱۲-استراتژیها
۲-۲-۱۱-۲- تکنولوژی ها
۲-۲-۱۲- اصول چابکی در بخش دولتی
۲-۲-۱۳- چابکی کارکنان در سازمان
۲-۳-سابقه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
۳-۱- روش‌شناسی تحقیق
۳- ۲- جامعه آماری
۳-۳- نمونه آماری
۳-۴- روش نمونه-گیری
۳-۵- روش جمع آوری دادهها
۳-۶- ابزار سنجش تحقیق
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۷-۱- روایی
۳-۷-۲-پایایی
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۹- روش‌ها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در این تحقیق
۳-۹-۱-آمار توصیفی
۳-۹-۲-آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
۴-۱- یافته‏های توصیفی
۴-۲- بررسی استنباطی داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه
۲-۵ نتایج تحقیق
۳-۵ پیشنهادات
محدودیت  ها
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 

 

نوشته بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.